اصفهان ، خیابان آمادگاه ، ساختمان آژند ، بلوک ب ، طبقه اول ، واحد 111 - تلفن : 32240913 - 031
مثل فصل ها زیبا باشیدارائه خدمات پوست

هیرسوتیسم چیست؟

به رشد بیش از اندازه مو در مکانهای خاصی از صورت و بدن خانمها هیرسوتیسم یا پر مویی گفته می شود. موهای صورت یک خانم به طور طبیعی باید کمرنگ و نازک بوده و به آسانی قابل دیدن نباشند. اگر در صورتتان موهای ضخیم و سیاه با الگوی مردانه (خصوصاً در محل ریش و سبیل) رشد کرده، یا اگر در مدت زمان کوتاهی رشد سریع مو در بدنتان داشتید حتماً به پزشک مراجعه کنید و توجه داشته باشید که این مشکل علاوه براینکه روی ظاهرتان اثر میگذارد، ممکن است مشکلات درونی فراوانی را برایتان ایجاد کند، پس آن را دست کم نگیرید.

اینستاگرام دکتر لادن ناظمی

علت ایجاد این بیماری در خانمها این است که پیازهای مو توسط تستوسترون یا سایر آندروژنها (هورمونهای مردانه) دچار تحریک بیش از حد می شوند. آندروژنها برجستهترین هورمون جنسی در مردان هستند و درخانمها به طور طبیعی معمولاً سطح کمی از این هورمونهای مردانه وجوددارد اما گاهی به عللی این هورمونها به طور غیر طبیعی افزایش مییابند و منجر به ازدیاد رشد مو میشوند. هیرسوتیسم گاهی در حضور سطح طبیعیِ هورمونها نیز رخ می دهد که در این مورد معمولاًحساسیت گیرندههای پوست آن نواحی، نسبت به تستوسترون افزایش یافته است.

ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺎﻳﻊ :

ﻣﻮﻫﺎ ﺿﺨﻴﻢ ﻭ ﺗﻴﺮﻩ میﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﮕﻮیی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﻳﺪﻩ می ﺷﻮﺩ ﺭﺷﺪ میﻛﻨﻨﺪ ‏( ﺭﻳﺶ ، ﺳﺒﻴﻞ ، ﻣﻮی ﺭﻭی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ‏)
ﺁﻛﻨﻪ
ﮔﺎهی ﻛﻠﻔﺖ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﺍ
ﮔﺎهی ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭی

ﻋﻠﻞ

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻧﺪﺭﻭﮊﻥﻫﺎ ‏( ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎی ﻣﺮﺩﺍﻥ‏) ﺍﺯ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﻏﺪﺩ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮی ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ میﺁﻳﺪ . ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺧﺘﻼﻻتی ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎﻥ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﭘلی ﻛﻴﺴﺘﻴک ﻳﺎ ﻫﻴﭙﺮﭘﻼﺯی ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩی ﻏﺪﺩ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮی ﺭﺥ ﻣیﺩﻫﺪ .ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎی ﻏﺪﺩ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮی ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔی ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺒﺰﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﻮی ﺗﻴﺮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎی ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ‏( ﺁﻧﺪﺭﻭﮊﻥﻫﺎ‏) ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﻛﻮﺭﺗﻴﺰﻭنی ، ﻗﺮﺹﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎ ﻭ ﺑﻌضی ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺿﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥﻳﺎﺋﺴگی ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﻤک ﮔﺬﺍﺭی

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی :

ﺭﺍﻩ ﺧﺎصی ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ

ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣیﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮﺩ . ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ 6-12 ﻣﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ .
ﻣﻮﻫﺎی ﺯﺍئد ﺭﺍ می ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﺩ .

ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺣﺘﻤﺎلی

ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻛﺎفی ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳبی ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ .
ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭی
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻴﺎﻓﺘﺪ .

ﺍﺻﻮﻝ ﻛلی

ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴصی ، ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭی ‏( سی تی ﺍﺳﻜﻦ ﻳﺎ ﺍﻡ . ﺁﺭ . ﺁی‏) ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﻛﻤک ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ .
ﻧﻮﻉ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی ﻛﻪ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭتی ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮔﺎهی ﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ میﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.

موهای زائد یا پرمویی یا هیرسوتیسم :

هیرسوتیسم یا پرمویی یکی از مشکلات شایع و آزار دهنده است که در آن میزان رشد موهای بدن شخص بیش از اندازه است . 10 تا 5 % از زنان بالغ به این مشکل مبتلا می شوند . در این حالت موهای ضخیم و تیره رنگی در نواحی پشت لب ، چانه ، سینه و کمر به جای موهای نازک و کمرنگی که اغلب به عنوان پرز شناخته می شود رشد می کند . هر چند این مشکل می تواند برای شخص آزار دهنده باشد اما معمولا به خوبی به روش های درمانی پاسخ می دهد و برطرف می شود .

مشکل پرمویی یا هیرسوتیسم با یکی از شرایطی که نام می بریم همراه است .

پر مو شدن ظرف مدت کوتاه و به سرعت (ظرف یک تا دو سال ) یا پر مو شدن قبل از بلوغ .
پر مویی همراه با اختلالات قاعدگی
پر مویی همراه با علائم نشان دهنده بالا بودن اندروژن در بدن ، مانند نازک شدن موهای سر ، طاسی و کلفت شدن صدا
پر مویی همراه با چاقی یا دیابت

علت پرمویی چیست ؟

هر کدام از نواحی مختلف بدن ما نسبت به هورمون های زنانه و مردانه ( استروژن و تستسترون ) واکنش متفاوتی نشان می دهند . این موضوع امری طبیعی است که در بدن زنان مقدار کمی هورمون تستسترون وجود داشته باشد . اما در مواقعی به علت ابتلا به برخی بیماری ها یا مشکلات مانند سندرم تخمدان پلی کیستیک ، بدن شخص دچار عدم تعادل هورمونی می شود و میزان تستسترون بیشتری در بدن او تولید شده و در نتیجه الگوی رشد موهای او بیشتر مشابه مردان می شود .

علائم و نشانه های پرمویی چیست ؟

در صورتی که تغییری در بافت و نحوه توزیع موها و رشد آنها ایجاد شود باید نسبت به مشکل پرمویی یا هیرسوتیسم مشکوک بود . مناطقی از بدن که در این حالت درگیر می شوند . عبارتند از سینه ، بازوها ، کمر و صورت . موهای این نواحی معمولا ضخیم تر و تیره تر از موهای معمولی هستند . این مشکل معمولا با علائم دیگری مانند چرب شدن پوست ، جوش زدن ، چرب شدن موها و گاهی ابتلا به طاسی با الگوی مردانه همراه است .

پر مویی چقدر شایع است ؟

این مشکل بسیار شایع است اما میزان و شدن آن در افراد مختلف متفاوت است . همچنین شدت و میزان رشد موهای بدن در نژادهای مختلف فرق می کند و از اینکه از چه حدی به بعد رشد موها به عنوان هیرسوتیسم شناخته می شود به نژاد شخص و حتی دیدگاه فرهنگی او بستگی دارد .

آیا پرمویی یک مشکل ارثی است ؟

عوامل ژنتیکی برمبنای اینکه تا چه میزان پوست شخص نسبت به هورمون های جنسی واکنش نشان می دهد ، موثر هشتند . 95% از افراد مبتلا به پرمویی دچار PCO یا سندرم تخمدان پلی کیستیک هستند و این در حالی است که نیمی از این افراد دارای زمینه های خانوادگی و ارثی به این بیماری مبتلا هستند .

عوارض پر مویی

افراد مبتلا به هیرسوتیسم از عوارض روحی و روانی ناشی از احساس ناخوشایند رنج می برند .
سایر عوارض ناشی از پر مویی می تواند مربوط به بیماری زمینه ای باشد که موجب این بیماری مزمن شده است .

روش های درمان پرمویی

حال باید دید که برای درمان این بیماری چه اقداماتی می توان انجام داد .
اولین قدم در درمان پر مویی می تواند کم کردن وزن بدن باشد . در صورتیکه فردی اضافه وزن داشته باشد در صورت کم کردن 5% از وزن بدنش باعث کم شدن سطح آندروژن یا ( هورمون مردانه ) در بدنش می شود . که این مسئله به درمان کمک زیادی می کند .
یکی دیگر از مواردی که با افزایش سن موهای زائد بدن زیاد می شود ، یائسگی زنان است که هورمون های جنسی زنانه کاهش و هورمونهای مردانه افزایش می یابند که همه این موارد می متواند ناراحتی روحی فراوانی برای بیماران ایجاد کند .

شایان ذکر است جبران اشتباهاتی که درخصوص بررسی مشکلات پوستی صورت می‌گیرند می‌توانند بسیار پرهزینه و زمان‌ بر باشند. بنابراین بهتر است وقت کافی صرف کرده و دکتر پوستی را انتخاب کنید که بتوانید نسبت به مهارت ایشان اطمینان کافی داشته باشید.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، مجتمع آژند ، بلوک ب ، طبقه اول ، واحد 111
تلفن : 32240913 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید

نظرات کاربران درباره این مطلب :
برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
معرفی لیزرهای تخریبی و کاربرد آنهامعرفی لیزرهای تخریبی و کاربرد آنها

انواع لیزرهای تخریبی و غیر تخریبی توسط دکتر لادن ناظمی در اصفهان برای جوانسازی و رفع بسیاری از مشکلات پوست بکار برده می‌شوند ... ادامه مطلب

زاویه دار کردن صورت با تزریق ژل چگونه انجام می شود؟زاویه دار کردن صورت با تزریق ژل چگونه انجام می شود؟

تزریق ژل زاویه سازی صورت از اقداماتی است که در چند سال اخیر با اقبال فراوانی روبرو شده است. از این روش برای باری بهبود و اصلاح فرم فک و چانه استفاده می‌شود و در نهایت زاویه مناسب تری به نیمه پایینی صورت می‌دهد ... ادامه مطلب

مزونیدلینگ چیست؟مزونیدلینگ چیست؟

مزونیدلینگ روشی برای جوانسازی پوست و درمان برخی از عوارض و مشکلات پوست است. این روش در واقع تلفیقی از مزوتراپی و میکرونیدلینگ می‌باشد. ... ادامه مطلب

بیوگرافی

دکتر لادن ناظمی در سال 1387 تحصیلات خود را در رشته پزشکی به پایان رسانید و پس از آن با طی دوره های مختلفی در زمینه Aesthetic Medicine ( پزشکی زیبایی ) فعالیت خود را آغاز نمود .

وی دارنده گواهینامه بین المللی PRP و skin care از کانادا و دانشگاه تهران و عضو آکادمی زیبایی از آمریکا می باشد .

در حال حاضر با جدیدترین دستگاه های موجود در زمینه پوست مو و لیزر در حال ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد .


طراحی و راه اندازی وب سایت : گروه نرم افزاری پزشک آنلاین - 09128883465